Privacy Verklaring

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, hierna vernoemd als Kinderhulp, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Kinderhulp. Deze Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Kinderhulp gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).


Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 23 mei 2018
Kinderhulp behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacy Verklaring. Kinderhulp raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Hieronder kunt u de volledige Privacy Verklaring per onderdeel lezen. 

Verantwoordelijke

Kinderhulp is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.
Kinderhulp vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs, nieuwsbrieflezer en vrijwilligers (collectanten, ambassadeurs en andere vrijwilligers) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Kinderhulp uw persoonsgegevens?

Kinderhulp verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

• het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.
• het voeren van de donateursadministratie;
• het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
• het bevragen van vrijwilligers, donateurs en het doen van onderzoek;
• het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Kinderhulp verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursadministratie, de website (zowel www.kinderhulp.nl als www.kinderzwerfboek.nl) en het online portal van Kinderhulp. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Kinderhulp. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Kinderhulp uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Kinderhulp?

Kinderhulp verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geslacht;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Kinderhulp verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Kinderhulp ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Kinderhulp biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Kinderhulp voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Kinderhulp gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Kinderhulp neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Kinderhulp deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Kinderhulp kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Kinderhulp maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze Privacy Verklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Kinderhulp kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Kinderhulp verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Kinderhulp bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Kinderhulp passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Kinderhulp neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Kinderhulp. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Kinderhulp nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Kinderhulp maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
Wismarstraat 7
7418 BN Deventer

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.

Noodzakelijk/functionele cookies
Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Naam cookie en tijd dat de cookie bewaard wordt:

BWCookieCheck:                 Max. 2 jaar
BWCookieCheckV2:            Max. 2 jaar
BWLoginNavigation:           1 dag
ASP.NET_SessionId:           Sessie
FedAuth:                                Sessie
WSS_FullScreenMode:        Sessie
BWDisabledInfoBlokAlert:  Max. 2 jaar
Username:                             Max. 5 jaar

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.
Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

Disclaimer

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp (Kamer van Koophandel: 41080756), hierna te noemen Kinderhulp, verleent jou hierbij toegang tot kinderhulp.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kinderhulp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Kinderhulp spant zich in om de inhoud van kinderhulp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op kinderhulp.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kinderhulp.
Voor op kinderhulp.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinderhulp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinderhulp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinderhulp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.